SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

(ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY ENERGETYCZNE)

Instytucja służebności przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw i weszła w życie 3 sierpnia 2008 r.

Służebność ta jest tkz ograniczonym prawem rzeczowym. Do jej ustanowienia dochodzi w ten sposób, że przedsiębiorca przesyłowy , którego własność stanowią urządzenia służące do odprowadzania i doprowadzania płynów (wodociąg), pary (ciepłociąg), gazu (gazociąg), oraz energii elektrycznej ( linie elektroenergetyczne, słupy, transformatory ) może wystąpić do właściciela nieruchomości z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem, a w razie odmowy złożyć wniosek do sądu, który w razie zaistnienia przesłanek z art. 3051 Kc taką służebność ustanowi.

Właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe takie jak linie elektroenergetyczne, słupy, transformatory i inne, również ma prawo do wystąpienia do właściciela tych urządzeń z wnioskiem o ustanowienie służrbności przesyłu.

Moja kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu osó, które na swoich nieruchomościach posiadają wspomniane wyżej urządzenia i zdecydowały się dochodzić swoich praw od przedsiębiorców.

Realizacja uprawnień właścicieli posiadających na swoich nieruchomościach urządzenia przesyłowe, odbywa się w ramach postępowań sądowych zmierzających do uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu (popularnie zwane odszkodowaniem za słupy), ustanowienia służebności przesyłu lub też zmiany treści lub sposobu wykonywania już istniejącej służebności. W ramach ostatniego z wymienionych uprawnień dążymy do uzyskania rozstrzygnięcia sądowego, w którym sąd nakaże przedsiębiorcy przesunięcie. linia elektroenergetyczna do granicy nieruchomości oraz jej skablowanie i umieszczenie pod ziemią, co w znacznej mierze przyczynia się do możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem poprzez umożliwienie np: wybudowanie domu.