WYKROCZENIA SKARBOWE

Kodeks karny skarbowy dzieli zdefiniowane w nim zdarzenia (czyny) na przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W ramach kompetencji ustawowych kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych.

Reprezentowanie klienta odbywa się na etapie postępowania przed organami podatkowymi oraz przed sądem.